חיפוש
Generic filters
Exact matches only

עמותת אזור רוטרי ישראל ע”ר 58-00014-02

עמותת אזור רוטרי ישראל

ע”ר 58-00014-02

עמותת האזור הינה עמותה העומדת לצד רוטרי ישראל, ובאה כדי לתמוך, לעזור ולסייע לרוטרי ישראל, לקרנות שליד רוטרי ישראל ולמועדוני רוטרי בישראל.
חברי העמותה הינם, הנגיד המכהן, נגידי רוטרי לשעבר, הנגיד הנבחר והנגידים המיועדים. כמו כן, 9 נציגי מועדוני רוטרי בישראל, אשר 3 נבחרים ברוטציה, מידי שנה, לתקופה של 3 שנים וכן חברים ממונים.
מטרות העמותה הינם לקבל, לרכז, לשמור ולנהל את כספי העמותה וכל רכוש אחר שלה, לטפל בכל ענייניה ורכושה של העמותה, לטפל, לנהל ולעסוק בכל עניין אחר לקידום מטרותיה של העמותה.
בסמכות העמותה לעסוק בכל עניין אחר ולעשות כל פעולה שהיא העשויה להועיל למטרות רוטרי, לקידומם ולהגשמתם, לטפח, לפתח ולקדם החינוך, התרבות, הספור, המדע, הרווחה, האומנות והחברה בישראל, לסייע לנזקקים, להעניק מלגות לימודים, תמיכות כספיות, עזרה וסיוע לרווחת האוכלוסייה, להנציח, לשמר, לאסוף כספים ולעשות כל פעולה בהקשר לנ”ל ו/או לטובת הכלל ליחיד, רבים ו/או קרנות של מועדוני  רוטרי בישראל. עמותת האזור מנהלת את “ספר גלגל הזהב” ואת “הועדה לחלוקת אותות פאול האריס לאישי ציבור”. בנוסף להכנסות מרישום בספר גלגל הזהב של רוטרי ישראל ע”י מכירת תעודות רישום ב”ספר גלגל הזהב”, עמותת האזור מקבלת מידי שנה, את עודפי תקציב הנגיד, שסיים את תפקידו.

לעמותה וועדה לגיוס והקצאת כספים- אשר ממליצה בפני האסיפה הכללית של העמותה, על אופן גיוס והקצאת הכספים לקרן העמותה ומקרן העמותה למועדוני רוטרי באזור לפרויקטים קהילתיים, לשם קידום והעצמת הרוטרי וכן להקצאת כספים לקרנות האזור, שליד רוטרי ישראל.

 

הועדה להקצאת כספים

הועדה לגיוס והקצאת כספים- ממליצה בפני האסיפה הכללית של העמותה, על אופן גיוס והקצאת כספים לקרן העמותה ומקרן העמותה לפרויקטים קהילתיים של מועדוני רוטרי בארץ, לשם קידום והעצמת הרוטרי. כמו כן, מקצה כספים לקרנות שליד רוטרי ישראל.

נוהל עבודת הועדה
1. הועדה תפיץ למועדונים בקשה לפניה לקבלת כספים מעמותת האזור להשתתפות בפרויקט למען הקהילה ולשם העצמת הרוטרי, כבר באולפן נשיאים, גזברים, ומזכירים.
2. פניות המועדונים או האזור יוגשו לוועדה עד ליום 1 לחודש ספטמבר של כל שנה, בכתב, עם פרטים מלאים על המבקש, הפרויקט וכל פרט אחר אשר יידרש על ידי הועדה.
3. הועדה תשקול כל פניה ותמליץ לאסיפה הכללית של העמותה איזו בקשה לאשר וזאת  עד ליום 25  לחודש ספטמבר של כל שנה.
4. הועדה תמליץ על הקצאת כספים מעמותת האזור לקרנות ועמותות אשר ליד רוטרי ישראל (קרן צלטנר,  עמותת יער פאול האריס לשלום), לאחר קבלת פניה עם הסבר לייעוד הכספים ומאזן מאושר של השנה האחרונה וכן  אישור ניהול תקין עדכני מרשם העמותות.

5. האסיפה הכללית של העמותה תדון בהמלצות עד ליום 15 לחודש אוקטובר של כל שנה ותודיע  החלטותיה למועדונים.

6. העמותה תפרסם את פרטי מקבלי הכספים ואת פרטי הפרויקט הקהילתי, באגרת הנגיד ו/או בחוברת  הועידה האזורית, ו/או בכל פרסום רוטריוני אחר.

7. למרות האמור לעיל, תרומה ייעודית, תעשה בהתאם לנוהל הנ”ל, אך לא תובא לאישור ועדת הכספים,  אלא ישירות לדיון בעמותה.

8. תרומות ייעודיות לפעילויות מוגדרות מראש, יועברו ממזכיר העמותה ליועץ המשפטי לבדיקה ולאסיפה הכללית ללא ועדת הכספים.

9. ועדת הכספים תקצה את כספי העמותה, מידי שנה, לפי היחס שלא יעלה על 60% למועדונים, 20%  לקרנות האזור והיתרה תישאר בחשבון העמותה- כקרן מתמדת. למען הסר ספק אין חובה לנצל את המכסה הנ”ל.

10. על הנוהל להיות מועבר לנשיאים נכנסים, במסגרת האולפן המתקיים מידי שנה. מזכיר העמותה יעביר בתחילת כל שנת רוטרי את הנוהל לנשיאים הנכנסים.

 

נוהל קבלת תמיכות לפרויקט קהילתי של המועדון

1. מועדון או חבר עמותה המעוניין בסיוע העמותה לגיוס תרומות לפרויקט קהילתי, או ייעודי, יפנה בבקשה למזכיר העמותה ויפרט את מטרת התרומה וההיקף הכספי המשוער של התרומה/ות והפעילות המיועדת.​

2. מזכיר העמותה יעביר את בקשת המועדון או חבר העמותה, להערות היועץ המשפטי של העמותה ולאחר הערותיו יעביר לוועדת הכספים לדיון ואישור.
3. הוועדה תעביר את המלצותיה ליו”ר העמותה (הנגיד המכהן). הבקשות תידונה בישיבת העמותה.

4. החלטות העמותה תועברנה ע”י המזכיר לידיעת המועדון והגזבר.

5. אישרה האסיפה הכללית של העמותה את מהות הבקשה, יודיע גזבר העמותה לנשיא המועדון או לחבר העמותה את פרטי חשבון הבנק לצורך קבלת התרומה.

6. גזבר העמותה ישלח קבלות לתורמים ויעביר המחאה לספק או לגורם הייעודי של התרומה (לא למועדון), לאחר קבלת אישורי המסים המתאימים של מקבל התרומה.

 

נוהל הקצאת כספים ייעודיים

1. על המועדון להודיע מראש להנהלת העמותה, מהו היעד או היעדים אליהם יופנו בהמשך, כספי התרומות.

2. רק לתרומה שהינה מעל ל-250 ₪ יינתנו אישור לפי סעיף 46, ו”אישור ניהול תקין” על ידי גזבר העמותה.
3. העמותה לא תעביר את פרטי חשבונה למועדון.
4. התרומות ירוכזו ויישלחו לגזבר עמותת רוטרי ישראל בלווי רשימה מפרטת של שם התורם, פרטיו וסכום התרומה בצרוף כל המסמכים הנדרשים על פי החוק.
5. גזבר העמותה יעביר אל המועדון את הקבלות במרוכז והמועדון יעביר אותן לתורמים.

6. בהגיע המועד בו יחפוץ המועדון להשתמש בכספי התרומות- עליו לשלוח בקשה מפורטת למזכיר העמותה, המתארת את יעד התרומה והסכום הנדרש. יעד התרומה חייב להיות מאושר על ידי הנהלת העמותה.

7. המוטבים לכספי התרומות חייבים להיות ספקים מוכרים המנהלים ספרים על פי החוק ו/או יחיד.

8. המועדון ו/או קרן המועדון אינו יכול להיות מוטב לתרומות.

9. למתן מלגות לסטודנטים על ידי המועדון על המועדון להעביר רשימה מדויקת של כל סטודנט המקבל מלגה ובה יפורטו שמו המלא, כתובתו, מספר זהותו המקצוע/מגמה הנלמדים וסכום המלגה. הרשימה תישלח למזכיר העמותה לצורך רישום ודיווח.

10. התרומות יועברו ישירות לספק או למוסד הלימודים.

דילוג לתוכן