Rotary District 2490
רוטרי בשירות האנושות

רוטרי בשירות האנושות

פרויקט  רוטרי "טיפה" טורקנה-קניה 

הפעילות ברוטרי בינלאומי, חובקת מזה כמה שנים, יותר מ-8,000 פרויקטים ברחבי העולם, בהיקף של מאות מיליוני דולרים. מקורם במימון מועדוני רוטרי, אזורי רוטרי, קרן רוטרי בינלאומי ושותפים נוספים. רוטריונים רבים נרתמים לסייע, הן בתרומות והן על ידי הגעתם לאזורים הנתמכים, כדי לתת יד להפעלת ציוד ותחזוקתו, לסייע בחפירת בארות, בבניית סכרים ובהדרכתם של המקומיים לשימוש נכון במים, בגידולי חקלאות ועוד.

אזור רוטרי בינלאומי 2490 ישראל, יזם ונרתם אף הוא לסייע. אנו שייכים לארגון בינלאומי שחקק על דגלו את העזרה לזולת ואת קידום השלום וההבנה בין העמים. כפועל יוצא, אזור רוטרי ישראל הנו שותף פעיל במשימות כאלו, בעיקר כאשר קרן רוטרי בינלאומי שותפה למענקים רבים המממנים פרויקטים שונים גם כאן, בישראל.

הנהלת רוטרי העולמית מעריכה ומודעת לרמה המתקדמת של הטכנולוגיות הישראליות בתחום המים ומצפה שנשכיל לרתום יידע ויוזמה, כדי לסייע במימוש פרויקטים בנושאי חקלאות ומים באזורים המשוועים לעזרה.

 
ועדת המים והסניטציה האזורית הגתה את הרעיון כתוצאה ממפגש של אבנר פוקס, יו"ר הועדה, עם יו"ר עמותת ברית עולם ד"ר מייק נפתלי ונ.ל. יצחק אבט, חבר ועדת המים מומחה לפרויקטים באפריקה.
הועדה החליטה לזמן את הדירקטור גידי פייפר ולעדכנו בעיקרי התוכנית על מנת לנסות ולמצוא מקורות מימון לפרויקט זה ברוטרי בינלאומי. קיים שיתוף פעולה בנושא בין דירקטור רוטרי בינלאומי גידי פייפר לבין ועדת המים האזורית.

הנהגת רוטרי ישראל ממליצה על השתלבותם של  מועדוני האזור בפרויקט טורקנה. בפרויקט זה, אנו שותפים לעמותת "ברית-עולם", ל "מכון ערבה" ול"מסיון הספרדי סנט פול"  בתכנית "טיפה" - כחלק מתוכנית "תלמים במדבר". תכנית זו מיועדת לעזור בפיתוח תשתית חקלאית באזור המדברי למחצה, באזור טורקנה שבצפון מזרח קניה, סמוך לגבול סודאן הדרומית.  בכוונה לספק לתושבי האזור מקורות מזון ופרנסה חדשים.

אוכלוסיית טורקנה כוללת רועי צאן נוודים, שאינם יכולים יותר להתקיים מהמקנה שלהם בגלל השינויים האקלימיים, הדמוגרפיים והגיאופוליטיים, המתרחשים שם בעשורים האחרונים. תנאים אלו גורמים לרעב, למחסור במים וגם לעימותים עם שבטים שכנים. מטרת התוכנית היא, להחדיר חקלאות לטורקנה כאמצעי לייצור מזון בר קיימא, כדי להבטיח תזונה נאותה באזור ולבנות פעילויות שיניבו הכנסה לאוכלוסייה המקומית, באמצעות מכירת התוצרת החקלאית שלהם.

עיקר עבודת החקלאות תיעשה על ידי נשות השבט, שתעבורנה הדרכה מתאימה, במסגרת תכנית שפותחה ע"י מומחים ישראליים מובילים, בתחום חקלאות מדבר. לצורך יישום הרעיון, תוקצה לכל משפחה חלקת אדמה בת 500 מ"ר והיא תקבל זרעים, דשנים, ציוד השקיה והדרכה.
טלפון:        |      דוא"ל: rotaryisrael2490@gmail.com     |     מען למכתבים:      עמותת רוטרי ישראל  ע"ר 58-00014-02

עורכת האתר: מירית ווקס  מייל
miritwachs1@gmail.com
Facebook