Rotary District 2490
רוטרי בשירות האנושות

רוטרי בשירות האנושות

אפיק הקהילה

אפיק זה מהיותו מכין, מתכנן ומבצע משימות לשיפור איכות החיים ותקווה לחיים טובים יותר, משקף את תדמית המועדון בפעילותו למען הקהילה. לא בכדי רשמה לעצמה תנועת הרוטרי את הסיסמא "שירות לזולת מעל הפרט", מכיוון שהשירות לקהילה היווה את אבן היסוד להקמתה ואת הרעיון המרכזי של מייסדיה. שירות זה הוא הגשר מועדון-קהילה ובלעדיו ייחשב המועדון לחוג סגור שאינו מגשים את מטרתו.

בעלי תפקידים:  
מתוך האמונה שאפיק זה יעשיר את הקהילה, המועדון והאזור – עליו להעמיד לעצמו מטרות שניתן להשיגן ולקבוע לוחות זמנים ברורים להתחלה ולסיום כולל ציוני דרך במהלך הביצוע. להשגת המטרות יכול צוות האפיק, ואף מומלץ, לרתום תושבים מהישוב שאינם רוטריונים לקחת חלק במשימה וע"י כך גם יגביר את המודעות לרוטרי ביישוב. הקמת "כיכר רוטרי", ביישוב שאין בו כיכר כזו, תורמת למודעות לרוטרי ונמצאת אף היא בתחום הטיפול של אפיק הקהילה. כדי למלא את ייעוד האפיק, חייב להיות צוות שכל חבר בו יירתם לאחת המשימות או יותר ולהיעזר על פי הצורך בחברים אחרים או בתושבים שאינם חברי המועדון.   
   
יו"ר האפיק חבר בהנהלת המועדון. עליו להתחיל בעבודתו קודם להתחלת השנה, בכך שיקבל דיווח מראש האפיק היוצא, ימנה צוות להובלת המיזמים שהוחלט עליהם יחד עם מיזמים המשכיים. יכין תכניות ביצוע ונקודות בקרה עליהן. יו"ר האפיק יהיה בקשר רציף עם יו"ר אפיק הקהילה שבצוות הנגיד ועם עוזר הנגיד באשכול ויתאם איתם פעילות בעת הצורך.
אם הקהילה ביישוב בו נמצא המועדון מורכבת מתת קהילות הומוגניות, או מיותר מיישוב אחד מומלץ שיהיה חבר צוות שייצג באפיק קהילות אלו.
טלפון:        |      דוא"ל: rotaryisrael2490@gmail.com     |     מען למכתבים:      עמותת רוטרי ישראל  ע"ר 58-00014-02

עורכת האתר: מירית ווקס  מייל
miritwachs1@gmail.com
Facebook