Rotary District 2490
רוטרי בשירות האנושות

רוטרי בשירות האנושות

עמותת רוטרי ישראל מנהלת את "ספר גלגל הזהב" של רוטרי ישראל ומנפיקה את תעודות ההוקרה של "גלגל הזהב". זהו רישום בספר יוקרתי,  אשר הרשומים בו זכו להוקרה מחבריהם.

נהוג  במועדוני רוטרי להביע תודה והוקרה לנשיא היוצא, ידי רישומו ב"ספר גלגל הזהב" והענקת תעודת הוקרה, במעמד חילופי הנשיאים.
"ספר גלגל הזהב" פתוח לרישום והוקרה לא רק לחברי רוטרי אלא לכלא דם אשר המועדון או מי מחבריו מוקיר לאחר.
הכנסות  מרישום ב"ספר גלגל הזהב" משמשות כהכנסות לעמותת רוטרי ישראל, אשר תורמת לפעילות למען הקהילה של מועדוני האזור והקרנות שליד האזור.
בראש ועדת "גלגל הזהב" עומד נג"ל משה אידלמן.

 
רישום בספר גלגל הזהב - כיצד נרשמים?

על המועדון/התורם, להכין את תוכן הברכה, הכוללת את שם הנרשם והרושם וכן את הנוסח המלא לברכה.

כמו כן שיק ע"ס 250 ש"ח לפקודת "עמותת רוטרי ישראל" ולהעבירם לפי הכתובת:
נג"ל משה אידלמן רח' אינשטיין 10/5 רחובות 76470
את פרטי הברכה ניתן להעביר לפקס: 08-9344111

או לדואל: 
rikiidelman@gmail.com

 

"גלגל הזהב"

טלפון:        |      דוא"ל: rotaryisrael2490@gmail.com     |     מען למכתבים:      עמותת רוטרי ישראל  ע"ר 58-00014-02

עורכת האתר: מירית ווקס  מייל
miritwachs1@gmail.com
Facebook