Rotary District 2490
רוטרי בשירות האנושות

רוטרי בשירות האנושות

דף הבית >> אפיקי השירות >> אפיק המקצוע

אפיק המקצוע
נ"ל ליאורה גביש
 

במאה ה-21 יש לאפיק המקצוע ברוטרי תפקידים חשובים, שהעיקרי בהם הוא יצירת סיבה ועניין לאנשי עסקים ולבעלי מקצוע, להיפגש באופן שבועי עם אנשים כמותם ולנהל דיונים  בנושאים שונים שקשורים גם לפעילות העסקית וגם לפעילות הקהילתית.

אפיק המקצוע אמון על הקשרים האישיים והבלתי אמצעיים בין אנשי עסקים לבין אנשי מקצוע, המבוססים על מערכות של יחסי אמון וחברות בתנועה שהדגלים שלה מחייבים מידה גבוהה של יושרה, הוגנות ופעילות לטובת הקהילה. באמצעות קשרים אלה, הנבנים באמצעות מפגשים בפורומים שונים של התנועה, מתקיימים חיזוקים מקצועיים, תחת הכותרת "רוטרי לעסקים".

במפגשים החברתיים נוצר הקשר החברתי ונוצרות מערכות יחסים של חברים המשתייכים לתנועה אחת. במפגשים המקצועיים נוצרת הפריה הדדית המתגבשת בעזרת דיונים, הרצאות ומצגות עסקיות של החברים - על עיסוקיהם ותחומי מומחיותם. בנקודה זו חשוב להבין שהיתרון לגודל התנועה מאפשר גם את קיומן הרצאות עסקיות ברמה גבוהה, המעניקות ערך מוסף לחברים בה.

כאשר משלבים אנשים עם יכולות אישיות ורצון לפעילות למען הקהילה, נוצרים פרויקטים חברתיים מרשימים ומועילים מאוד ברמה המקומית, ברמה הארצית וברמה העולמית.

אפיק המקצוע הנו הגורם הראשון במעלה להצטרפותם של חברים חדשים ולשימורם של חברים קיימים בארגון הרוטרי, כי הוא מאפשר ביטוי אישי לכל חבר באמצעות הצגה עצמית של עסקו ומקצועו לאורך כל שנותיו בתנועה. אפיק המקצוע הנו הגשר של ארגון רוטרי למפעלים ברחבי הארץ. כאלה המעוניינים לבטא את רצונם ברווחת הקהילה, יכולים לעשות זאת באמצעות הקשרים שלהם עם אנשי המקצוע, חברי המועדונים מכל רחבי הארץ.

האפיק מארגן מפגשים של הרצאות נטוורקינג במועדונים השונים, שבהם משתתפים רוטריונים וגם אנשי עסקים שאינם רוטריונים, במטרה לייצר הזדמנויות עבור חברי התנועה, להכיר תכופות אנשי עסקים חדשים, בעלי פוטנציאל להצטרף אליה כחברים.

 

יו"ר האפיק בשנת הרוטרי 2016-2017: נ"ל ליאורה גביש.
טלפון:        |      דוא"ל: rotaryisrael2490@gmail.com     |     מען למכתבים:      עמותת רוטרי ישראל  ע"ר 58-00014-02

עורכת האתר: מירית ווקס  מייל
miritwachs1@gmail.com
Facebook